XXX lecie Klubu

KOMUNIKAT

W dniu 17 października 2013 r. Klub Strzelecki „WIARUS II” LOK PKMP w Bielsku-Białej obchodził jubileusz 30-lecia swojego powstania.

Historia Klubu Strzeleckiego „Wiarus II” sięga roku 1983, kiedy to przy Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej powstało Koło Ligi Obrony Kraju. Jego założycielami była grupa ówczesnych milicjantów, będących jednocześnie myśliwymi, którzy w ten sposób chcieli popularyzować strzelectwo sportowe. Byli to: Jan Brzóska, Jan Kocur, Tadeusz Borcz oraz Jerzy Niesyt. Do Klubu wstąpiły wówczas 34 osoby, a jego prezesem został chor. Edward Możdżeń.

Przez okres 20 lat Klub borykał się z wieloma trudnościami, tak z siedzibą Klubu, jak i ze strzelnicą, gdzie można było uprawiać tę dyscyplinę sportu. Mimo tych trudności członkowie Klubu reprezentowali jego barwy w różnych zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK, czy też różne zakłady pracy z terenu B-B, osiągając niezłe wyniki.

W 2001 r. zmienił się Zarząd Koła - prezesem został Stefan Pośpiech. Dopiero w 2003 r. pojawiła się możliwość pozyskania pomieszczeń przyziemia budynku Gimnazjum w Mazańcowicach, które można było adaptować na strzelnicę i siedzibę Klubu. We wrześniu 2003 r. Koło zmieniło nazwę na Klub Strzelecki „Wiarus II” LOK Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej. Ruszyły prace adaptacyjne oraz administracyjne w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i innych dokumentów. Strzelnica powstała ze składek członkowskich, wpłat jednorazowych oraz darowizn materiałów budowlanych i instalacyjnych. Członkowie Klubu osobiście wykonali wszystkie prace (poza wymagającymi uprawnień). Ogółem przy budowie strzelnicy przepracowali blisko 3,5 tys. godzin.

Oficjalne, uroczyste otwarcie nowo wybudowanej, nowoczesnej strzelnicy, odbyło się w październiku 2004 r. z udziałem przedstawicieli Starostwa Bielskiego, Władz Gminy Jasienicy, Policji i Kierownictwa Śląskiego Zarządu LOK.

Od tego momentu można mówić o właściwej działalności sportowej Klubu. Utworzono trzy sekcje działające niezależnie: Sekcję Młodzieżową, prowadzącą szkolenia i treningi oraz uczestniczącą w wielu zawodach, tak organizowanych wewnątrz Klubu, jak przez inne Kluby i organizacje, Sekcję Bojową – dla dorosłych członków Klubu oraz Sekcje Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego, której członkowie uczestniczyli w całej serii zawodów krajowych, jak również takie zawody organizowali na naszym terenie, osiągając znaczące wyniki.

Od 2005 r. funkcję Prezesa w Klubie, już drugą kadencję, sprawuje Piotr Bizoń. Pod jego kierownictwem, Klub uzyskał w latach 2007 i 2008 tytuł „Przodujący Klub LOK woj. Śląskiego”.

W okresie ostatnich 9 lat, kierownictwo LOK okręgu śląskiego, doceniając aktywność i zaangażowanie w tej pracy działaczy Klubu, na wnioski jego Zarządu i innych osób wyróżniła 35 członków Klubu medalem „Za Zasługi dla LOK”, w tym 25 brązowym, 14 srebrnym i 5 złotym, oraz jeden medalem „Za Wybitne Zasługi dla LOK”. Siedmiu członków Klubu odznaczono medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w tym 5-ciu brązowym, 1 srebrnym i 1 złotym. Na wniosek Zarządu Klubu, władze krajowe LOK pozytywnie rozpatrzyły wnioski o wyróżnienie 3 osób spoza członków LOK, m. in. odznaczając brązowym medalem Dyr. Gimnazjum panią Iwonę Śliwę oraz Wójta Gminy Jasienica pana Janusza Pierzynę, srebrnym medalem „Za Zasługi dla LOK”. Taka ilość wyróżnionych świadczy dobitnie, jak postrzegany jest nasz Klub w środowisku strzeleckim na terenie naszego regionu oraz na terenie całego województwa.

W m-cu wrześniu 2008 roku świętowano 25-lecie Klubu, goszcząc na tej uroczystości wiele znamienitych osób z naszego terenu i władz wojewódzkich LOK (patrz Komunikat z obchodów 25-lecia Klubu).

Uroczystości 30-lecia rozpoczęły się wizytacją zaproszonych gości na strzelnicy, gdzie zademonstrowano im jej nowoczesne wyposażenie (monitory, transportery tarcz, monitor centralny) oraz broń kulową i pneumatyczną, jaką dysponuje Klub. Goście mieli okazję obejrzeć również nowo zaadaptowane pomieszczenia biura Zarządu Klubu i pomieszczenie sanitarne, uzyskane dzięki Wójtowi Gm. Jasienica, który rozumie nasze trudności i stara się w miarę swoich możliwości je rozwiązywać.

Dalsza część obchodów odbyła się w lokalu kawiarni „NATALIA”, gdzie zaproszeni goście spotkali się z członkami Klubu i wysłuchali jego historii którą przedstawił Sekretarz Zarządu - Zdzisław Trembla.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele administracji: Prezydent Bielska-Białej – Jacek KRYWULT, Przew. Rady Miejskiej – Ryszard BATYCKI, Starosta Bielski – Andrzej PŁONKA, Wójt Gm. Jasienica – Janusz PIERZYNA, Dyr. Gimn. – Iwona ŚLIWA, przedstawiciele policji: były Komendant Główny Policji – gen. Jan MICHNA, Komendant Miejski Policji – Bogdan ZARĘBA i jego dwóch zastępców, przedstawiciele LOK na czele z Prezesem Śląskiego Zarządu LOK – Wojciechem BOROŃSKIM, Dyr. Biura Zarz.Woj. – Ryszardem KASPRZYKIEM i V-ce Prez.ŚL.Z.LOK – Zbigniewem SZELĄGIEM.

Na uroczystości tej wyróżniono kolejnych członków Klubu medalami „Za Zasługi dla LOK”. Brązowymi: kolegów Krzysztofa PŁONKĘ (zdj.6) i Wojciecha KACZORA (zdj.7).

Srebrnymi: Ryszarda KWIETNIA (zdj.8), Rafała ROZNERA (zdj.9) i Marka WIERZBINKĘ (zdj.10).

Złotymi: Andrzeja KUBISĘ (zdj.11), Aleksandra SZENDZIELORZA (zdj.12), Mirosława Łacioka (nieob. z pow. choroby) oraz Wójta Gm. Jasienica – Janusza PIERZYNĘ (zdj.13).

Najwyższym odznaczeniem w LOK, medalem „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, wyróżniono Jana KOWALCZYKA (zdj.14) i Michała HYLĘ (zdj.15).

Wręczający odznaczenia resortowe Prezes Śl. Zarz. LOK – Wojciech BOROŃSKI i Dyr. Biura Z.W.LOK – Ryszard KASPRZYK, życzyli wyróżnionym dalszej owocnej społecznej pracy na rzecz Ligi.

W dalszej części zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali duże, społeczne zaangażowanie członków Klubu w jego działalność, w szczególności na polu pracy z młodzieżą, składając na ręce Prezesa Klubu życzenia dla wszystkich jego członków, m. innymi spełnienia swoich ambicji sportowych oraz działań przynoszących im dużo satysfakcji i zadowolenia.

Po części oficjalnej i skromnym poczęstunku obchody jubileuszowe zakończono w późnych godzinach wieczornych.

CZ 200 T

Wiatrówka sportowa

Margolin

Pistolet sportowy

Hamerli 480

Pistolet pneumatyczny